COMERÇ ELECTRÒNIC:
Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (34/2002 de l’11 de juliol)

Article 10 Informació general

Sense perjudici dels requisits que en matèria d’informació s’estableixen en la normativa vigent, el prestador de serveis de la societat de la informació estarà obligat a disposar dels mitjans que permetin, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, accedir per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, a la següent informació:

CONSORCI DEL LLUÇANÈS, en compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic:

 

Denominació social: CONSORCI DEL LLUÇANÈS
NIF: P0800097H
Denominació social està en: C/ VELL, 3 – 08515 STA. CREU DE JUTGLAR
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte especificats en a política de privacitat.
Totes les notificacions i comunicacions que realitzi amb KIJANI COSMETICS es consideraran eficaços, a tots els efectes, sempre que es realitzin pels mitjans especificats anteriorment.

 

TERMES I CONDICIONS DE VENDA:

El present Contracte regula la relació comercial entre el CLIENT i CONSORCI DEL LLUÇANÈS respecte a les adquisicions dels productes que el CLIENT tingui interès a realitzar. Les presents condicions regulen i són aplicables a totes les vendes realitzades des de la web www.comprallucanes.cat o mitjançant les pàgines web on CONSORCI DEL LLUÇANÈS desitja realitzar el seu negoci. La realització de qualsevol comanda suposa que vostè ha llegit i acceptat les presents condicions de venda.

L’enviament de la comanda formulat pel Client implica el seu acord amb les presents condicions generals de venda. Cap estipulació feta pel client sobre les condicions de compra, formes de pagament o altres documents diferirà de les de CONSORCI DEL LLUÇANÈS, si no ha estat expressament acceptada per aquesta empresa amb anterioritat. CONSORCI DEL LLUÇANÈS podrà modificar els catàlegs i les llistes de preus en qualsevol moment, sense previ avís, en funció de l’evolució de les condicions econòmiques, amb l’objecte de tenir informat puntualment al client d’aquests canvis mitjançant la seva publicació a la pàgina web.

 

PREUS:

Tots els preus especificats a la pàgina web són preus amb IVA inclòs. Els preus són susceptibles de variació, quedant clar que els productes comandes es facturaran als preus en vigor en el moment de la realització de la comanda sempre que hagi estat prèviament acceptat mitjançant la confirmació de pagament dins de la data límit especificada (5 dies) CONSORCI DEL LLUÇANÈS posa a disposició de tots els seus clients registrats la informació actualitzada sobre preus de productes a través de la seva pàgina web. Els ports aniran a càrrec del client a menys que s’indiqui el contrari.

 

COMANDES:

Totes les comandes estan subjectes a les condicions aquí expressades, que seran vàlides en qualsevol situació. Per tant, no serà vàlid cap terme o condició inclòs en una comanda pel CLIENT, que estigui en contradicció amb aquestes condicions. La venda es formalitzarà quan CONSORCI DEL LLUÇANÈS hagi acceptat la comanda i rebut el pagament de la totalitat de l’import de la compra. L’enviament d’una comanda per part del CLIENT no constitueix un contracte, CONSORCI DEL LLUÇANÈS es reserva el dret d’anul·lar qualsevol comanda d’un client per qualsevol motiu legítim relacionat principalment amb el caràcter anormal de la comanda.

 

CANCELACIÓ DE COMANDA:

Podeu cancel·lar una comanda abans que se li cobri la compra del producte. Per a això, faci clic a enrere quan es trobi a la pantalla de Resum de Comanda.
En cas de realitzar el pagament del producte i no vulgui adquirir-lo, pot sol·licitar la seva devolució i el reemborsament del seu import.
Per a més informació pot contactar amb nosaltres a través del correu electrònic consorci@consorci.llucanes.cat.

 

FORMA DE PAGAMENT:

Les formes de pagament acceptades són Paypal i targeta de crèdit. Ha de fer el pagament en el moment de realitzar la comanda, en cas de no haver rebut confirmació del pagament, es cancel·larà la comanda.

 

PAGAMENT SEGUR: www.kijanicosmetics.com treballa per assegurar la seguretat de les transaccions amb els nostres clients i per això només treballem amb els mitjans de pagament més segurs. Totes les comunicacions amb dades sensibles són assegurades mitjançant certificat SSL. A continuació detallem els sistemes de pagament de què disposa la nostra botiga on-line:

  • TPV Virtual BBVA: Totes les transaccions que es realitzen a través del TPV Virtual comptaran amb totes les garanties de seguretat, confidencialitat i integritat per als agents participants: titulars de targetes i les seves entitats emissores, i comerços i les seves entitats adquirents.
  • PAYPAL: PayPal és un sistema de pagament on-line de reconegut prestigi internacional. PayPal protegeix la seva informació financera amb sistemes de prevenció de fraus i de seguretat líders del sector. Quan s’utilitza PayPal, la informació financera mai es comparteix amb el venedor. Un cop completat el pagament, se li enviarà el rebut de la transacció per correu electrònic.

 

ENTREGA:

El temps estimat de recepció de la mercaderia és de 24 a 48 hores des de la tramitació de la comanda. Amb excepció d’un possible acord particular; els productes de la botiga de www.kijanicosmetics.com se serviran en els terminis acordats a partir del dia següent al pagament. Els terminis de lliurament indicats són a títol orientatiu i CONSORCI DEL LLUÇANÈS s’esforça a respectar-los. Tanmateix, la seva demora no implicarà l’anul·lació de la comanda ni indemnització. Qualsevol clàusula de penalització per retard introduïda pel CLIENT en la seva comanda queda sense efecte per l’aplicació de la següent aclariment: El lliurament es considera efectuada des que es posa el producte a disposició transportista (MRW).
Correspon al destinatari verificar els productes a la recepció dels mateixos i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades. Si els productes servits no són conformes en naturalesa o en quantitat amb els especificats en l’albarà de lliurament, el Client haurà de formular la seva reclamació en les 24 hores següents al lliurament. Els lliuraments s’efectuaran amb despeses a càrrec del Client, sempre que no es donin les circumstàncies que impliquin enviaments gratuïts. El subministrament de productes podrà ser realitzat en diversos lliuraments, llevat que hagi estat requerida específicament, i acceptada per CONSORCI DEL LLUÇANÈS, un únic lliurament.

 

ENVIAMENTS:

Els enviaments seran efectuats a través de la companyia de transport MRW encara que per circumstàncies puntuals podrien utilitzar altres empreses com SEUR, Nacex, etc. La forma d’enviament és amb MRW i CONSORCI DEL LLUÇANÈS es reserva el dret de canviar la forma d’enviament per una altra equivalent o superior en termini de Lliurament i qualitat de servei.
Les incidències de transport no impliquen cap responsabilitat per la nostra part. Els costos de transport no estan inclosos en els preus del producte, són a càrrec del CLIENT a no ser que s’indiqui el contrari. CONSORCI DEL LLUÇANÈS no es responsabilitza de la durada del transport, una vegada que els materials surten de la nostra oficina. CONSORCI DEL LLUÇANÈS no acceptarà responsabilitats per pèrdues a causa de l’embalatge, danys no evidents, errors en el lliurament, discrepàncies o pèrdua total o parcial de les entregues, tret que es comuniqui per escrit a www.kijanicosmetics.com dins de les 48 h següents al del lliurament del subministrament, i prèvia inspecció per CONSORCI DEL LLUÇANÈS. En cas que, en el moment del lliurament, es detectin en l’embalatge o en el propi producte danys evidents, El CLIENT ha de fer constar en el document de lliurament que signa al transportista, en cas contrari no s’admetran reclamacions per aquest concepte . CONSORCI DEL LLUÇANÈS pot canviar la forma d’enviament seleccionada pel client per una altra de similars o superiors.

 

CANVIS I DEVOLUCIONS:
No s’admeten devolucions. El termini màxim per a qualsevol canvi és com a molt tard el dia abans del lliurament abans de les 23 hores.

 

CANVIS DE PREUS:
Els preus poden variar sense previ avís. L’import que es facturarà serà el que estigui en vigència, ja sigui a la llista de preus o en una oferta especial per a cada període de temps determinat. CONSORCI DEL LLUÇANÈS es compromet a respectar els preus de les comandes ja tramitats en el moment d’aquests canvis.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:
CONSORCI DEL LLUÇANÈS no serà responsable d’incompliment de cap terme d’aquest contracte si aquest és provocat per qualsevol circumstància aliena a l’empresa. El present Contracte, tant per a la seva aplicació com la seva interpretació es regularà per la Llei espanyola. L’idioma serà l’espanyol. Les parts es comprometen a resoldre amigablement qualsevol diferència que sobre el present Contracte pugui sorgir. En el cas de no ser possible una solució amigable, i resultar procedent litigi judicial, ambdues parts acorden, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sotmetre’s a la jurisdicció i competència dels Tribunals.